Политика конфиденциальности

 
Portāla lietošanas noteikumi
 
SIA “DEV.WORTEX” klientu portāla lietošanas noteikumi:
 
1. Noteikumos lietotie termini:
1.1. Sabiedrība – SIA “DEV.WORTEX”.
1.2. Klientu portāls – tīmekļa vietne https://wortex.lv/webcab/ kurā ir pieejami Sabiedrības attālināti sniegtie Pakalpojumi.
1.3. Noteikumi – Sabiedrības Klientu portāla lietošanas noteikumi.
1.4. Pakalpojumi – Klientu portālā Sabiedrības sniegtie pakalpojumi, tajā skaitā, bet ne tikai, komercuzskaites mēraparāta rādījumu nodošana, norēķinu informācijas apskate un rēķinu apmaksas iespējas, iespēja pieteikt bojājumu.
1.5. Pamatinformācija – Klientu portāla lietotāja dati, kas nepieciešami reģistrējoties Klientu portālā (vārds, uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, un klienta līguma numurs), kā arī Klienta kontaktinformācija (adrese, telefona numurs).
1.6. Piekļuves parametri – katra Klientu portāla lietotāja individuāla unikāla piekļuves parametru kombinācija, kas sastāv no Klientu portāla lietotāja vārda un paroles.
1.7. Klientu portāla lietotājs – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs, fiziska vai juridiska persona, kura ir autorizējusies Klientu portālā vai kurai ir piešķirtas deleģētās personas tiesības. 
1.8. Deleģētā persona – fiziska persona, kurai Klients ir piešķīris šādu statusu.
1.9. Klientu portāla lietotāja vārds – Klientu portāla lietotāja e-pasta adrese Klientu portāla lietotāja identifikācijai Klientu portālā. 
1.10. Klientu portāla lietotāja parole – Klientu portāla lietotāja izveidota simbolu kombinācija Klientu portāla lietotāja identifikācijai Klientu portālā (parole sastāv no vismaz 8 simboliem, tajā skaitā gan no lielajiem, gan mazajiem burtiem un satur vismaz vienu ciparu un speciālo simbolu).
 
2. Vispārīgie noteikumi.
2.1. Reģistrētiem Klientu portālā lietotājiem ir pieejama visa funkcionalitāte. Noziņot komercuzskaites rādījumu, veikt rēķina apmaksu, atjaunot savu datus, kā arī veikt citas darbības var tikai reģistrēts Klientu portāla lietotājs. 
2.2. Noteikumi ir saistoši Klientu portāla lietotājiem un nosaka Sabiedrības un Klientu portāla lietotāju saistības un tiesiskās attiecības, kas rodas, lietojot Klientu portālu.
2.3. Sabiedrība patur tiesības veikt grozījumus Noteikumos, tos publicējot šādā interneta adresē:  https://wortex.lv/webcab/  sadaļā “Manu datu apstrāde”Klientu portāla lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Noteikumus.
2.4. Visas Klientu portālā veiktās darbības, tai skaitā jebkura Klientu portāla lietotāja veiktā darbība, kā arī Sabiedrības paziņojumi, kas Klientu portāla lietotājam nosūtīti noteiktajā saziņas kanālā, ir uzskatāmi par juridiski saistošiem.
2.5. Klientu portāla lietotājs pirmo reizi pieslēdzoties Klientu portālam, apstiprina iepazīšanos ar šiem Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.
 
3. Klientu portāla lietotāja identifikācija un autorizācija.
3.1. Lai uzsāktu Klientu portāla lietošanu, potenciālais Klientu portāla lietotājs -  persona autentificējas Klientu portālā ievadot personas kodu, vai reģistrācijas numuru.
3.3. Pēc pirmreizējas autorizācijas uz Klientu portāla lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts elektroniskais pasts ar saiti piekļuvei Klientu portālam.
3.5. Portāla lietotāja vārda vai paroles nozaudēšanas gadījumā, pēc elektroniska pieprasījuma Klientu portāla autorizācijas lapā, uz Klientu portāla lietotāja elektronisko pasta adresi tiek nosūtīta informācija paroles atjaunošanai.
 
4. Portāla lietotāja tiesības, pienākumi un atbildība
 
4.1. Klientu portāla lietotāja pienākumi:
4.1.1. ievērot Noteikumus;
4.1.2. lietot Klientu portālu tikai tad, ja Klientu portāla lietotājam ir tiesības to darīt;
4.1.3. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām Piekļuves parametrus, kā arī pēc Sabiedrības pieprasījuma tos mainīt;
4.1.4. nekavējoties – rakstveidā vai, izmantojot informatīvo tālruni, informēt Sabiedrību, ja Piekļuves parametri ir kļuvuši zināmi trešajām personām;
4.1.5. nodrošināt savas ierīces, no kuras tiek apmeklēts, Klientu portāls, aizsardzību pret drošības apdraudējumiem un atbilstību sīkdatņu (cookies) un JavaScript lietošanai;
4.1.6. savlaicīgi informēt Sabiedrību par Pamatinformācijas izmaiņām;
4.1.7. neizmantot trešo personu piekļuves parametrus;
4.1.8. Klientu portāla sistēmas darbības pārtraukumu gadījumā izmantot citus pieejamos informācijas apmaiņas līdzekļus ar Sabiedrību;
4.1.9. sekot līdzi Noteikumu izmaiņām Klientu portālā.
4.2. Klients piekrīt, ka Klientu portālā elektroniskā veidā sniegtajai informācijai ir tāds pats juridisks spēks kā pašrocīgi parakstītiem dokumentiem.
4.3. Klientu portāla lietotājs apliecina, ka tā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši, likumīgi un pilnīgi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā, kā arī konstatējot krāpšanu vai krāpšanas mēģinājumu, Sabiedrība ir tiesīga nekavējoties pārtraukt Klientu portāla lietotāja piekļuvi Klientu portālam un Klientu portāla lietotājs var tikt saukts pie likumā noteiktās atbildības.
4.4. Jebkurš Klientu portāla lietotāja apstiprināts paziņojums (tajā skaitā, bet ne tikai, ievadīts komercuzskaites mēraparāta rādījums), kas iesniegts Sabiedrībai, izmantojot Klientu portālu, ir saistošs Klientu portāla lietotājam un Sabiedrībai.
4.5. Klientu portāla lietotājam ir tiesības deleģēt noteiktu darbību veikšanu citai personai. Klienta portāla lietotājam ir tiesības deleģēt sekojošas darbības - apskatīt komercuzskaites mēraparāta rādījumus, nodot  komercuzskaites mēraparāta rādījumus, apskatīt rēķinu informāciju, veikt rēķinu apmaksu, apskatīt līguma informāciju, pieteikt izmaiņas līgumā.
Klientu portāla lietotājs ir atbildīgs par Deleģētās personas informēšanu par tiesību piešķiršanu un Deleģētā personas sniegtajiem datiem Pakalpojumu ietvaros Klientu portālā. Klientu portāla lietotājs, nosakot Deleģēto personu, atzīst, ka Deleģētās personas darbības ir saistošas Klientu portāla lietotājam.
4.6. Klients reģistrējoties portālā piekrīt turpmāk rēķinus par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem saņemt savā Klientu portāla kontā.
 
5. Sabiedrības tiesības, pienākumi un atbildība
5.1. Sabiedrības pienākumi:
5.1.1. identificēt Klientu portāla lietotāju atbilstoši Noteikumiem;
5.1.2. nodrošināt Klientu portālā Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumiem;
5.1.3. savlaicīgi publicēt Noteikumus vai to izmaiņas Klientu portālā;
5.1.4. nodrošināt personas datu apstrādi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem  normatīvajiem aktiem.
5.2. Sabiedrības tiesības:
5.2.1. lai nodrošinātu attālinātu Pakalpojumu sniegšanu Klientu portāla lietotājam, uzkrāt un apstrādāt Klientu portālā iegūto informāciju par personas datiem, Klientu portāla lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto interneta protokola (IP) adresi, pieslēgšanās laiku, komercuzskaites norēķinu mēraparāta rādījumus, kā arī citu informāciju, kas Klientu portālā tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta Sabiedrībai;
5.2.2. reģistrēt darbības, kas veiktas, izmantojot Klientu portālu un nepieciešamības gadījumā izmantot iegūto informāciju Klientu portāla lietotāja saņemto Pakalpojumu vai iesniegto paziņojumu pamatošanai un pierādīšanai;
5.2.3. iepriekš par to nebrīdinot Klientu portāla lietotāju, mainīt Klientu portāla Pakalpojumu sniegšanas kārtību, tā funkcionālo vai vizuālo risinājumu, kā arī Klientu portāla lietotājam pieejamo Pakalpojumu un informācijas apjomu. Sabiedrība neatbild par kaitējumu, kas ir radies vai var rasties Klientu portāla lietotājam sakarā ar minēto izmaiņu veikšanu.
 
5.3. Sabiedrība neatbild par bojājumiem vai traucējumiem Klientu portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Klientu portāla lietotāja iekārtās, elektroniskā pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē, interneta tīkla darbības traucējumi vai Klientu portāla lietotāja datora neatbilstība Klientu portāla izmantošanas noteikumiem.
5.4. Sabiedrība nav atbildīga, ja Klientu portāla lietotājs nesaņem Sabiedrības nosūtīto informāciju uz Klientu portāla lietotāja norādīto e-pasta adresi.
5.5. Sabiedrība neatbild par sekām, kādas rodas trešās personas vai personas bez attiecīga pilnvarojuma rīcības rezultātā, izmantojot Klientu portāla lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzoties un veicot darbības Klientu portālā.
5.6. Sabiedrība neatbild par kaitējumu, kas Klientu portāla lietotājam radies, tajā skaitā, bet ne tikai, Klientu portāla darbības pārtraukuma, uzlabošanas vai profilakses laikā.
5.7. Sabiedrība neatbild par sekām, kas rodas, ja Klientu portāla lietotājs ir iesniedzis nepilnīgu, nepareizu vai kļūdainu informāciju.
 
6. Klientu portāla lietotāja konta darbības pārtraukšana
6.1. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji pārtraukt Klientu portāla lietotāja piekļuvi Klientu portālā, par to iepriekš paziņojot Klientu portāla lietotājam.
6.2. Sabiedrībai ir tiesības pārtraukt Klientu portāla lietotāja piekļuvi Klientu portālam nekavējoties un bez brīdinājuma:
6.2.1. ja Sabiedrība konstatē, ka Klientu portāla lietotājs pārkāpj Noteikumus;
6.2.2. ja Klientu portāla lietotājam nav aktīvu līgumu un nenomaksātu rēķinu vismaz trīs mēnešus;
6.2.3. ja Klientu portāla lietotājam tiek pārtraukta piekļuve Klientu portālam, tad arī Deleģētās personas piekļuve tiek pārtraukta.
 
7. Iesniegumu iesniegšana un izpilde
7.1. Klientu portāla lietotājs ir informēts, ka iesnieguma izpilde tiek uzsākta uzreiz pēc tā saņemšanas, izņemot gadījumus, kad konkrēta pakalpojuma specifika paredz citu kārtību. Pirms iesnieguma iesniegšanas, Klientu portāla lietotājam ir iespēja labot un mainīt izdarīto izvēli. Pēc iesnieguma iesniegšanas Klientu portāla lietotājam ir tiesības atteikties no pakalpojuma saņemšanas vai iesniegumu mainīt tādā kārtībā, kāda ir norādīta pie konkrēta pakalpojuma.
7.2. Pēc Klientu portāla lietotāja iesnieguma saņemšanas, Sabiedrības darbiniekiem ir tiesības atkārtoti sazināties ar Klientu portāla lietotāju un pārbaudīt, vai iesniegums ir pareizs.
7.3. Sabiedrība ir tiesīga neizpildīt no Klienta portāla lietotāja saņemto iesniegumu, ja:
7.3.1. Klientu portāla lietotājs neievēro šos Noteikumus vai konkrētajam pakalpojumam piemērojamos noteikumus;
7.3.2. Klientu portāla lietotājs nav iesniedzis Sabiedrībā visus pieprasītos dokumentus;
7.3.3. Sabiedrībā ir radušās pamatotas aizdomas par nelikumīgu Klientu portālā izmantošanu.
7.4. Sabiedrība ir tiesības anulēt Klientu portāla lietotāja iesniegtu iesniegumu, ja Sabiedrība pastāv pamatotas aizdomas par pieprasījuma krāpniecisku raksturu, piemēram, ja kāda persona varētu būt autorizējusies Klientu portālā, izmantojot citas personas piekļuves parametrus.
 
8. Citi noteikumi
8.1. Drošai datu apmaiņai Sabiedrība Klientu portālā izmanto SSL datu apmaiņas protokolu. Papildus var tikt izmantoti citi Sadarbības partneru datu drošības risinājumi.
8.2. Sabiedrība ir tiesīga pakalpojuma drošas lietošanas un saņemšanas nolūkā noteikt ierobežojumus tehnoloģiskajiem risinājumiem (piekļuves protokolu, operāciju sistēmu un pārlūkprogrammu versijas) ar kuriem šis pakalpojums ir saņemams.
8.3. Palīdzību vai informāciju, jautājumos, kas saistīti ar Klientu portāla izmantošanu, ir iespējams saņemt sazinoties ar Sabiedrību pa tālruni +37120677770 vai rakstot uz Sabiedrības e-pasta adresi info@wortex.lv

Русский